Saturday, September 06, 2003

Khamenei lives in Niavaran, Zahir Shah lives in Wazir Akbar Khan. Therefore, Wazir Akbar Khan is the Niavaran of Kabul.

No comments: